اعضاي اصلی هیأت مدیره 

جناب آقاي مهندس حسن نوري- دبیر انجمن

جناب آقاي مهندس اسداله طالبی -  رئیس هیأت مدیره

جناب آقای مهندس امیرحسین مهربد - نائب رئیس هیأت مدیره

جناب آقاي مهندس احمدرضا فروغی- خزانه دار

جناب آقاي مهندس غلامحسین عسکري- عضو اصلی

جناب آقاي مهندس کیهان زرین نقش- عضو اصلی

جناب آقاي مهندس احمد شمس کوپایی- عضو اصلی

جناب آقاي حاج سید فریدون صابري- عضو اصلی

جناب آقاي مهندس حمید حسین زاده-عضو اصلی و منشی

 

اعضاي علی البدل هیأت مدیره

جناب آقاي مهندس سجاد سبحانی

جناب آقاي مهندس محمدرضا حاجی آقا معمار

 

بازرسان اصلی

جناب آقاي مهندس سید مجتبی سجاد

جناب آقاي مهندس عنایت اله مجلسی

 

بازرس علی البدل

جناب آقاي مهندس مهرشاد صدیقی