اعضاي اصلی هیأت مدیره 

 

جناب آقاي دکتر مجید ابراهیم زاده- دبیر انجمن

جناب آقاي مهندس اسداله طالبی -  رئیس هیأت مدیره

جناب آقای دکتر امیرحسین مهربد - نائب رئیس هیأت مدیره

جناب آقاي مهندس حسن نوری- عضو اصلی

جناب آقای دکتر کیهان زرین نقش- عضو اصلی

جناب آقای محمد رضا حاجی آقا معمار - عضو اصلی

جناب آقاي مهندس حمید حسین زاده-عضو اصلی 

 جناب آقاي مهندس سجاد سبحانی -منشی 

جناب آقای فریدون صابری- خزانه دار

 

 

اعضاي علی البدل هیأت مدیره

جناب آقاي مهندس مهرشاد صدیقی

 

 

بازرسان اصلی

جناب آقاي مهندس عنایت الله مجلسی

جناب آقاي مهندس سید مجتبی سجاد