دبیر انجمن

 

 

جناب آقای دکتر مجید ابراهیم زاده

امور اداری

سرکار خانم بهناز رضایی

 

امور تشخیص صلاحیت و رتبه بندی

 

سرکار خانم  صدف نوری

 

امور تشخیص صلاحیت و رتبه بندی

 

سرکار خانم شیوا هاشمی

 

امور تشخیص صلاحیت ایمنی

 

 

جناب آقای حسین خدابخش