1)             مشاوره و راهنمایی هیأت مدیره ی شرکتها برای تأسیس شرکت و تغییرات در هیأت مدیره و اخذ صلاحیت پیمانکاری و رتبه بندی

2)             استعلام سوابق کاری اعضای هیأت مدیره ی شرکت ها از سازمانها،ادارات دولتی و شرکتها جهت انجام امور رتبه بندی و صلاحیت و ...

3)             استعلام سوابق بیمه از شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی جهت انجام امور رتبه بندی و صلاحیت 

4)             آماده کردن پرونده شرکت جهت اخذ صلاحیت پیمانکاری و رتبه بندی.

5)             ارسال پرونده ی آماده شده ی رتبه بندی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان جهت تأیید و صدور گواهینامه ی صلاحیت پیمانکاری.

6)             دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء درمقابل سازمان های دولتی و کارفرمایان .

7)             ارائه ی خدمات مشاوره ی مالیاتی و بیمه ای.

8)             دفاع از حقوق اعضاء در کمیسونهای تشخیص و حل اختلاف سازمان کار وامور اجتماعی استان.

9)             معرفی شرکتهای عضو به بانکها ی مختلف برای استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ وام .

10)         ارائه ی مشاوره و راهنمایی های حقوقی در مورد قرادادها وشرایط عمومی پیمان و فهرست بها.

11)         استفاده از نشریات حرفه ای انجمن و مجلاّت حرفه ای از جمله کانون آبادگران و پیام آبادگران.

12)         استفاده از آخرین بخشنامه های شاخص های تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح و فهرست بها و سایر بخشنامه ها.

13)         استفاده از سالنامه ی انجمن و فهرست کلیه ی اعضاء و سایر اطلاعات ضروری.

14)         استفاده از پتانسیل انجمن برای شرکت در کمیسیونهای حلّ اختلاف با کارفرمایان دولتی.

15)         بهره گیری از پروانه ی عضویت شرکت در انجمن و کارت شناسایی مدیران.

16)         ارائه ی معرّفی نامه از طرف انجمن برای شرکت درنمایشگاه های بین المللی ساختمان و تأسیسات و غیره.

17)         استفاده از دوره های آموزشی قوانین کار و بیمه و مالیات و شرایط عمومی پیمان.

18)         معرفی شرکتهای عضو به ادارات و سازمان های دولتی برای شرکت در مناقصات.

19)         استفاده از مشاوره درخصوص شرکت در مناقصات به منظور ارائه ی پیشنهاد منطقی.

  20)            ارسال مناقصات به صورت روزانه به ایمیل شرکتهای عضو

  21)            اخذ گواهی HSE(صلاحیت ایمنی پیمانکاری) از طریق انجمن